1.
ระบอบ ช, สุรีรัตน์ ช, ภู่ตระกูล พ, วรรณกูล พ, เหล็กนวลชูสิน อ. Industrial Deveopment to 4.0. bus. rev. j. [Internet]. 2017 Dec. 29 [cited 2022 Jun. 27];9(2):249-67. Available from: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bahcuojs/article/view/117936