1.
ชะมารัมย์ส, ทรัพย์สินจ, สุขตามว. Book Review: Workplace Romance การจัดการความรักความใคร่ในที่ทำงานขององค์การธุรกิจ. bus. rev. j. [Internet]. 2017Jun.30 [cited 2020Aug.7];9(1):291-4. Available from: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bahcuojs/article/view/121590