1.
จันทร์เอียดจ, จำนงชอบอ, ทองก้อนว. Ecotourism Development by Riding Bicycle in Bangpub Community Bangkontee Samut Songkhram. bus. rev. j. [Internet]. 2016Dec.23 [cited 2020May27];8(2):91-108. Available from: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bahcuojs/article/view/125151