1.
ฟูกิจกาญจน์โ, งามกมลช, ละอองนวลป. The Leadership of Employees in Management-Level: Case Study: Real Soluplus Co., Ltd. bus. rev. j. [Internet]. 2016Jun.20 [cited 2021Jan.20];8(1):155-66. Available from: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bahcuojs/article/view/129760