1.
ราชสุข ค, แจ้งเจนกิจ ช, หาญสันติ ท. Factor Effecting Project Feasibility of Cement Transportation Service for Xayaburi Hydro Power Plant of MIB Holding Co., Ltd. bus. rev. j. [Internet]. 2014 Jun. 27 [cited 2022 May 28];6(1):141-54. Available from: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bahcuojs/article/view/143769