1.
คำสุข แ, กำแพงเพชร ม. Industrial Organizational Human Resource Risk Management. bus. rev. j. [Internet]. 2014 Jun. 27 [cited 2022 Sep. 29];6(1):229-42. Available from: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bahcuojs/article/view/143776