1.
รัตนวิไลร. บทวิจารณ์หนังสือ: มองโลกแบบวิกรม AEC คนไทยได้หรือเสีย !. bus. rev. j. [Internet]. 2014Jun.27 [cited 2020Jul.12];6(1):255-7. Available from: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bahcuojs/article/view/143778