1.
โจนส์พ. สังคมผู้สูงอายุ : โอกาสและความท้าทายทางธุรกิจ. bus. rev. j. [Internet]. 2018Sep.10 [cited 2020Jun.7];10(1):1-. Available from: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bahcuojs/article/view/144822