1.
แสงวิเชียรพ, กำแพงเพชรม, คำสุขแ, สัณหภักดีบ, งามกมลช, รัตนปริญญานุกูลก. A Business Plan for Creating Value-added of Snake-skined gourami Processing towards Customers’ needs. bus. rev. j. [Internet]. 2018Sep.11 [cited 2021Jan.27];10(1):191-06. Available from: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bahcuojs/article/view/145064