1.
แสงวิเชียร พ, กำแพงเพชร ม, คำสุข แ, สัณหภักดี บ, งามกมล ช, รัตนปริญญานุกูล ก. A Business Plan for Creating Value-added of Snake-skined gourami Processing towards Customers’ needs. bus. rev. j. [Internet]. 2018 Sep. 11 [cited 2022 Dec. 10];10(1):191-206. Available from: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bahcuojs/article/view/145064