1.
งามกมลช. บทวิจารณ์หนังสือ: คำสอนจากนายห้าง เทียม โชควัฒนา. bus. rev. j. [Internet]. 2013Jun.28 [cited 2021Jan.20];5(1):151-64. Available from: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bahcuojs/article/view/156676