1.
จอนจวบทรงล, ธรรมบุญวริศณ. Action Research in Information System Research. bus. rev. j. [Internet]. 2018Dec.24 [cited 2020Aug.9];10(2):249-64. Available from: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bahcuojs/article/view/162346