1.
ปิ่นเจริญส. ส่วนท้ายเล่ม. bus. rev. j. [Internet]. 2018Dec.24 [cited 2021Apr.19];10(2):301-12. Available from: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bahcuojs/article/view/162371