1.
คำบุญรัตน์ว, สมบัติวัฒนาป, ไชยจูกุลย. A Study of the Meaning and Components of the Authentic Leadership in Thai Business. bus. rev. j. [Internet]. 2019Dec.24 [cited 2020Oct.30];11(2):10-4. Available from: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bahcuojs/article/view/170684