1.
อรุณรัศมีเรือง ศ, ภู่ตระกูล พ, อุดมทรัพย์ ร, รัตนวิไล ร, รุ่งเรือง ศ, ปิ่นเจริญ ส. Innovation and Productivity Improvement in Thailand’s New Industries. bus. rev. j. [Internet]. 2019 Dec. 24 [cited 2022 Dec. 3];11(2):232-46. Available from: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bahcuojs/article/view/173681