1.
บุญมีสุวรรณช. Big Data กับการบริหารในยุคปัจจุบัน. bus. rev. j. [Internet]. 2019Jun.27 [cited 2020Jun.5];11(1):1-. Available from: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bahcuojs/article/view/198218