1.
กำแพงเพชรม, ธรรมอภิพลส, สังข์รักษาน. Agripreneurship Characteristics in Green Agribusiness. bus. rev. j. [Internet]. 2019Jun.27 [cited 2020May27];11(1):262-75. Available from: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bahcuojs/article/view/198429