1.
กำแพงเพชร ม, ธรรมอภิพล ส, สังข์รักษา น. Agripreneurship Characteristics in Green Agribusiness. bus. rev. j. [Internet]. 2019 Jun. 27 [cited 2022 Dec. 10];11(1):262-75. Available from: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bahcuojs/article/view/198429