1.
จอนจวบทรงล, ธรรมบุญวริศณ. Digital Business Transformation before Disruption. bus. rev. j. [Internet]. 2019Dec.23 [cited 2020Oct.30];11(2):216-31. Available from: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bahcuojs/article/view/204654