1.
เพ็งจันทร์พ, ตั้งปรีชาพาณิชย์ป, บุญวงศ์ม, รัฐรวีฐากรณ์ธ. Factors Model Influencing Competitive Advantage of Thai Palm Oil Industry. bus. rev. j. [Internet]. 2019Dec.23 [cited 2020Oct.30];11(2):87-105. Available from: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bahcuojs/article/view/215691