1.
โชติช่วงส, อ่อนเกลี้ยงก, ช่วยปะทิวเ, เกตุแก้วจ, ห่อหุ้มณ, หยูทองคำด, เดชาป. The lifestyle that influencing the behavior of using car care service in shopping mall, Mueang, Suratthani province. bus. rev. j. [Internet]. 2019Dec.24 [cited 2020Oct.30];11(2):121-34. Available from: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bahcuojs/article/view/231159