1.
ทองรอดว. โควิด-19 จะสิ้นสุดเมื่อไหร่?. bus. rev. j. [Internet]. 2020Dec.25 [cited 2021May12];12(2):1-. Available from: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bahcuojs/article/view/245293