1.
ยอดนิล จ. การบัญขีเฉพาะกิจการ Specialized Entities’s Accounting. bus. rev. j. [Internet]. 2022 Jun. 27 [cited 2022 Sep. 30];14(1):577. Available from: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bahcuojs/article/view/259802