Business Review Journal https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bahcuojs <p>เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการแก่บุคคลทั่วไป&nbsp; และส่งเสริมให้อาจารย์ประจำและผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่าง ๆ ได้เสนอผลงานทางวิชาการ : บทความปริทัศน์ (Review Article) นี้อยู่ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ และการจัดการ/สหวิทยาการด้านมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์</p> <p>&nbsp;</p> มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ en-US Business Review Journal 1905-713X <p>บทความที่ได้รับการตีพิมพ์เป็นลิขสิทธิ์ของวารสารธุรกิจปริทัศน์</p> <p><span class="fontstyle0">ข้อความที่ปรากฏในบทความแต่ละเรื่องในวารสารวิชาการเล่มนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียนแต่ละท่านไม่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ และคณาจารย์ท่านอื่น ๆ ในมหาวิทยาลัยฯ แต่อย่างใด ความรับผิดชอบองค์ประกอบทั้งหมดของบทความแต่ละเรื่องเป็นของผู้เขียนแต่ละท่าน หากมีความผิดพลาดใดๆ ผู้เขียนแต่ละท่านจะรับผิดชอบบทความของตนเองแต่ผู้เดียว</span></p> The Reorganization for why Generation https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bahcuojs/article/view/231071 <p>ในศตวรรษที่ 21 ยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็น เศรษฐกิจ สังคม<br>เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม เหตุการณ์ต่าง ๆ ที่ เกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ ลักษณะและ<br>พฤติกรรมของกลุ่มคนที่เกิดในยุคเดียวกันหรือในช่วงเวลาเดียวกัน (Generation) ให้มีลักษณะบุคลิกภาพ<br>และความสามารถที่แตกต่างกันตามการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ความเชื่อ ทัศนคติ และค่านิยมที่แตกต่างกัน<br>มีผลทำให้การแสดงออกหรือพฤติกรรมในการทำงานแตกต่างกันด้วย สภาพการแข่งขันและการเปลี่ยนแปลง<br>อย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีอยู่ตลอดเวลานั้น ทำให้คนกลายเป็นกลไกสำคัญขององค์การในการสร้าง<br>ความได้เปรียบในการแข่งขันบนเวทีโลก ผู้บริหารองค์การเริ่ม เห็นมองพนักงานเป็น “ทุนมนุษย์” ที่มีค่า<br>ขององค์การ แทนที่จะมองและปฏิบัติต่อพนักงานเสมือนเครื่องจักร และถือเป็นปัจจัยการผลิตหรือเป็น<br>ค่าใช้จ่ายขององค์การเหมือนในอดีต (Dragan,2005) คนในขององค์การจึงเป็นฟันเฟืองที่สำคัญในการผลักดัน<br>ให้องค์การประสบความ สำเร็จกิจกรรมต่าง ๆ ที่คนดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนั้นทำให้องค์การกลาย<br>เป็นองค์การที่มีชีวิต มีการสร้างการเรียนรู้ ทักษะและนวัตกรรม ปัจจุบันกลุ่มคนที่อยู่ร่วมกันในองค์การมี<br>ความแตกต่างกันมาก เนื่องจาก การเกิดในยุคสมัยหรือในช่วงเวลาที่แตกต่างกัน องค์การจึงควรต้องรับมือ<br>กับการเปลี่ยนแปลงดังกลา่ วเพอื่ รกั ษาคนทมี่ คี วามรคู้ วามสามารถใหอ้ ยกู่ บั องคก์ ารดว้ ยการเขา้ ใจคณุ ลกั ษณะ<br>ของคน และทำการแปลงสภาพองค์การให้สอดคล้องกับคนยุคใหม่ โดยเฉพาะคนในกลุ่มเจนเนอเรชั่นวาย<br>(Gen Y) ซงึ่ ขณะไดเ้ ขา้ สรู่ ะบบการทาํ งานและบางสว่ นกาํ ลงั กา้ วขนึ้ เปน็ ระดบั ผบู้ รหิ ารองคก์ าร และยงั มอี กี<br>จาํ นวนมากทกี่ าํ ลงั ทยอยเขา้ สรู่ ะบบการทาํ งานจากรายงานการวจิ ยั ของบรษิ ทั ศนู ยว์ จิ ยั เพอื่ การพฒั นาสงั คม<br>และธุรกิจ (SAB) พบว่า กลุ่มประชากร Gen Y คือ ผู้ที่เกิดในช่วงปี พ.ศ. 2523-2543 หรือมีอายุ ระหว่าง<br>18 ถึง 38 ปี (ณ ปี พ.ศ. 2561) มีจำนวนประมาณ 15 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 22.56 ของประชากรทั้งหมด<br>(กรมสุขภาพจิต, 2561)</p> นุช สัทธาฉัตรมงคล Copyright (c) 2019-12-24 2019-12-24 11 2 1 9 A Study of the Meaning and Components of the Authentic Leadership in Thai Business https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bahcuojs/article/view/170684 <p>A confidence crisis in leaders of overseas and Thai companies in the past has decreased<br>the trust of the leaders. There has studied the authentic leadership both in Thailand and foreign<br>countries. This research aims to study the meaning and components of the authentic leadership<br>in Thai business organization which comply with Thai socio-cultural context. This research is<br>a qualitative research that uses case study method, life history type and exploratory case study.<br>The research collects the data by in-depth interview with 5 key informants. The individual case<br>study was analyzed by the pattern matching method. The research reliability was checked by<br>Methodological Triangulation and reflected data back to the main data provider (Member Check).<br>In data analysis across the case (Cross-case analysis), the results of the study of meaning and<br>elements of Authentic leadership in Thai business organizations revealed that self-awareness,<br>relational transparency, balancing the decision-making process, internalized moral perspective,<br>and self and others development.</p> วิเชศ คำบุญรัตน์ ปิยดา สมบัติวัฒนา ยุทธนา ไชยจูกุล Copyright (c) 2019 Business Review Journal https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2019-12-24 2019-12-24 11 2 10 24 Risk Perception of Generation Z Tourists on Hotel and Accommodation Reservation through the Internet https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bahcuojs/article/view/231086 <p>The purposes of this study were to compare sex and domicile in terms of the risk<br>perception on hotel and accommodation reservation through the internet. The samples were<br>385 Generation Z tourists. A questionnaire was used as a survey tool and data were analyzed<br>statistically using the percentage, means, standard deviation, and the test value “t” (t-test) in<br>order to compare risk perception between male and female. One-way analysis of variance:<br>ANOVA was used to compare risk perception among respondents by their domicile. If the<br>results had been significantly different at the level 0.05 then the LSD Method would have<br>been employed. The results were as followed that the most significant risk perception which<br>affected Generation Z tourists’ hotel and accommodation reservation through the internet was<br>Product and service error ( –х = 3.99, S.D. = 0.81). Comparison risk perception of Generation<br>Z tourists’ hotel and accommodation reservation through the internet by sex and domicile, there<br>were no significant difference at 0.05 levels.</p> คมสิทธิ์ เกียนวัฒนา อุษณีย์ ผาสุข ศรัญญา ศรีทอง กฤติกา สายณะรัตร์ชัย ชมพูนุท ภาณุภาส Copyright (c) 2019-12-24 2019-12-24 11 2 25 36 Influence of Good Corporate Governance Disclosure on the Performance Of the Stock Exchange of Thailand Listed Companies https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bahcuojs/article/view/231090 <p>This objective of this research were to study and compare the good corporate governance<br>disclosure of the Stock Exchange of Thailand listed companies and to study the relationship<br>of good corporate governance disclosure on the performance of the SET listed companied.<br>The population of this study was 446 the Stock Exchange of Thailand listed companies. Data<br>studied included annual reports(Form 56-1) and annual financial statements, and notes to the<br>financial statements during 2010-2013.<br>The results showed that the real estate and construction industry group had good<br>corporate governance disclosure, affecting return on equity (ROE) under the following<br>equation: ROE = -1.9507 + 23.778 (CGPC). The agro &amp; food industry group and industrial<br>goods industry group had good corporate governance disclosure, affecting earning per share<br>(EPS) under the following forecasting equations: EPS = 5.633 + 87.24 (CGHE) and EPS =<br>0.397 + 0.891 (CGID).</p> ดารารัตน์ โพธิ์ประจักษ์ Copyright (c) 2019-12-24 2019-12-24 11 2 37 50 Factors related to Transformational Leadership of Hospital Management Student, Faculty of Public and Environmental Health, Huachiew Chalermprakiet University https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bahcuojs/article/view/231118 <p>The objectives of this cross-sectional descriptive research were to study the level<br>of transformational leadership and factors related to transformational leadership of hospital<br>management students. The sample was 168 hospital management students, faculty of public<br>and environmental health, Huachiew Chalermprakiet University in academic year 2018 and<br>was selected by using the stratified random sampling according to gender and year. Data were<br>obtained by using questionnaire. The study was conducted between August and December<br>2018. Statistics used for analyzing data were frequency, percentage, mean, standard deviation,<br>Chi-Square test and Spearman’s rank correlation analysis.<br>The finding revealed that the level of transformational leadership of<br>hospital management students were in a high level (–x=4.10, SD=0.56). In each part<br>consists of idealized influence, inspirational motivation, intelligence stimulation, and&nbsp;individualized consideration were in a high level. Leadership factors found that birth order<br>was related to the transformational leadership of students at statistical significance 0.05.<br>Emotional intelligence, self-confidence, human relation have a positive relationship with<br>the transformational leadership of students at statistical significance 0.05. However, it was<br>found that gender, age, year of study, grade point average were not significant related to the<br>transformational leadership of student. Subordinate factors found that the ability to work and the<br>attention to work have a positive relationship with transformational leadership of students<br>at statistical significance 0.05. Environmental factor found that participation in activity, and<br>learning have a positive relationship with transformational leadership of students at statistical<br>significance 0.05.</p> ตวงพร กตัญญุตานนท์ ณัฐณิชา อัศวภูมิ รัตนภรณ์ พรหมสุวรรณ สราลี เพียรศิลป์ สิรินภา ดวงสีเขียว ธนาภา ล่องลอย พรไพลิน คำแก้ว Copyright (c) 2019-12-24 2019-12-24 11 2 51 68 Understanding and Participation in Labor Relations among the Employees of Tire Manufacturing Industry, East of Thailand https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bahcuojs/article/view/231128 <p>The objectives of this study were 1) to evaluate the level of understanding of labor<br>relations roles and labor relations participation among the employees of Tire Manufacturing<br>Industry, East of Thailand, 2) to analyze the employees’ participation in labor relations activities<br>classified by personal factors and work-related factors, and 3) to analyze the relationship between<br>the understanding of labor relations roles and the labor relations participation of the employees.<br>The results of this study revealed that the employees’understanding of labor relations roles was<br>at the medium level and their participation in labor relations activities was at a medium level.<br>Differences in gender and education level among employees revealed no difference in labor<br>relations participation with a level of statisticalsignificance at 0.05. Differences in the following<br>factors such as tenure, department, working in company that had or no labor union, and employees<br>who were in unions or non-labor union revealed difference in labor relations participation with<br>a level of statistical significance at 0.05. The understanding of labor relations roles had a<br>positive relationship with the labor relations participation among employees but there was no<br>statistical significanceat 0.05.</p> พงศธร อิ๋วบำรุง จุฑามาศ ทวีไพบูลย์วงษ์ Copyright (c) 2019-12-24 2019-12-24 11 2 69 86 Factors Model Influencing Competitive Advantage of Thai Palm Oil Industry https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bahcuojs/article/view/215691 <p>This research of purpose was to study the factors influencing of the variable of competitive advantage of Thai palm oil industry and to develop a model of factors that influence competitive advantage of Thai palm oil industry. The instrument was a questionnaire to collect data from 260 companies of Thai palm oil industry. According to the analysis, it was found that green supply chain management has influence on competitive advantage (coef.= 0.617), with green logistic indicators having the highest values. Operation management has influence on competitive advantage (coef.=0.217), with energy reduction indicators having the highest values. According to the Goodness of Fit Measure, it was found the model fit at Chi-square( ) =41.992, df =29, p =.056, CMIN/DF( /df )=1.448, GFI=.977, CFI=.991, AGFI=.957, NFI=.972 and RMSEA=.036 The final model can explain the competitive advantage with 64 percent (R<sup>2 </sup>= 0.64).</p> พัฒนพงศ์ เพ็งจันทร์ ประนอม ตั้งปรีชาพาณิชย์ มนัส บุญวงศ์ ธีร์รัฐ รัฐรวีฐากรณ์ Copyright (c) 2019 Business Review Journal https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2019-12-23 2019-12-23 11 2 87 105 Emotional Quotient and Leadership Affecting Employee Working Behavior of American Logistic Companies in Laemchabang Port https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bahcuojs/article/view/231135 <p>The objectives of this study were to study the effect of emotion quotient and<br>supervisor leadership on employee working behavior of American logistic companies in<br>Laemchabang port and to compare emotion quotient and working behavior by personal<br>factors and work related factor. Data was collected from 222 employees by using<br>questionnaires. The inferential statistics used in this study were t-test, one way ANOVA and<br>multiple regression analysis.The resultsof this study found that staff at American logistic companies<br>in Laemchabang port who have different in gender, age, status, education, and working<br>period have different working behavior at 0.05 level of significance. Multiple regression<br>analysis revealed 62.0 percent of variance of working behavior was accounted by two factors:<br>emotion quotient at pay attention with other feeling and perceivedsupervisor leadership.</p> สุภลักษณ์ จารุปาลี จุฑามาศ ทวีไพบูลย์วงษ์ Copyright (c) 2019-12-24 2019-12-24 11 2 106 120 The lifestyle that influencing the behavior of using car care service in shopping mall, Mueang, Suratthani province https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bahcuojs/article/view/231159 <p>The objective of this study was to the consider the demographic factors that<br>influenced behavior for using car care services in department stores and to study living<br>form of car care service users that attached behavior for car care services uses in department<br>stores. The instrument used in this research was a questionnaire constructed to be a tool<br>to measure these factors. The sample was 400 participants in Suratthani province who used<br>car care services in local department stores, applying a convenient storage and quota. t-test,<br>one-way ANOVA, Chi-square and Pearson Correlation for data analysis. The research found<br>that the demographic factors that affected the use of car care services in different department<br>stores were age, education level and income at 0.05 significance level. The research also found<br>that the factor of lifestyle have influence on the consumer behavior of the participants.</p> สิริภัทร์ โชติช่วง กิตติ์ อ่อนเกลี้ยง เปมิศา ช่วยปะทิว จันทร์จิรา เกตุแก้ว ณภัทร ห่อหุ้ม ดลยา หยูทองคำ ปัทมา เดชา Copyright (c) 2019-12-24 2019-12-24 11 2 121 134 Determinants of Relative Risk Aversion: The case of Thai High Net Worth Investor https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bahcuojs/article/view/214135 <p>To add the empirical evidence of the relationship between wealth and relative risk aversion, this paper studies the proportion of holding risky assets for a special group of investor who is considered as High Net Worth Investors (HNWs) in Thailand. Also, the demographic characteristics of investors are determined the effects on relative risk aversion. OLS technique is utilized to find significant relationship among variables and mean different test is also used to compared average proportional risky assets holding among sample characteristics. Results pointe to decreasing relative risk aversion and the demographic characteristics as age, sex, income, and occupation related to weight of risky assets in portfolio. When the definition of wealth is defined to either only financial assets or financial assets less value of debt from total aggregated wealth, the finding on relative risk aversion were also presented decreasing relative risk aversion across investors.</p> Worapong Joungrattanakamjorn Nopphon Tangjitprom Copyright (c) 2019 Business Review Journal https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2019-12-23 2019-12-23 11 2 135 156 Business Analytics in the Era of Artificial Intelligence https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bahcuojs/article/view/215820 <p>According to the increasing demand of businesses in driving their organizations with data,<br>it is highly essential for them to have capable analytics tools which can generate more actionable<br>insights. Business analytics today is not only performed by data scientists or analysts but also<br>performed by business users who possess deeper understanding of the data content but are lack of<br>data analytics skills. Consequently, artificial intelligence-enabled analytics tools that are easy to<br>use may have crucial impacts on generating more useful actionable insights and making business<br>users more productive. This article main purpose is to create an understanding of major functions<br>of artificial intelligence-enabled analytics tools in supporting business users’ decision making and<br>data analysts’ working with models.</p> เจริญศักดิ์ แซ่จึง Copyright (c) 2019 Business Review Journal https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2019-12-23 2019-12-23 11 2 157 177 The Antecedent and Consequent of Migrants Worker Management Capability https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bahcuojs/article/view/231105 <p>The purpose of this paper is to construct the antecedent and consequent of migrant<br>worker management capability conceptual framework. The study is conducted by using<br>literature review and then document analysis to construct a conceptual framework. The results&nbsp;indicates that the antecedent consists of migrants worker awareness and diversity management<br>capability which have an influence on migrants worker management capability, the consequent<br>consists of human resource management excellence, production efficiency, effective customer<br>response and organization performance. According to the results of this study the conceptual<br>framework can be tested for the development of migrant worker management guideline within<br>the organization that employs migrant workers to display an empirical evidence. Finally, it<br>would contribute to a better performance of an organization itself</p> พนิดา นิลอรุณ วิโรจน์ เจษฎาลักษณ์ จันทนา แสนสุข Copyright (c) 2019-12-24 2019-12-24 11 2 178 197 Small and Medium Enterprise Development in the People’s Republicof China https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bahcuojs/article/view/215116 <p>The objectives of this article were to study the small and medium enterprise<br>development in the People’s Republic of China. The collection of data was collaborative<br>inquiry and multiple data sources from media and publications in order to have knowledge<br>and understanding the definition and role of SMEs in China, enterprise classification, size of<br>enterprise, problems and threats, promotion and encourage measures, SMEs protection to reduce<br>disadvantage form foreigner investors, importance of production sites, famous brand name of<br>China’s SMEs and SMEs development via electronic commerce. The results found that there<br>was continuous development of China’s SMEs, business and industry SMEs cluster’s which<br>difference from other countries and SMEs were driven mechanism of China’s economic<br>system. However there were some of SMEs problems such as practice rules and regulations,<br>the restrict of funding access, inefficient of management, the competitive disadvantage of<br>foreign market entry. Nowadays Chinese government develop the promotion plan for electronic<br>commerce in many regions for expanding distribution channels.</p> ชุติระ ระบอบ ชีรวิทย์ สุรีรัตนันท์ พิษณุ วรรณกูล พรวิสา ทาระคำ อภิญญา ไกรสำโรง ชณิชา หมอยาดี พัชรา โพชะนิกร Copyright (c) 2019 Business Review Journal https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2019-12-23 2019-12-23 11 2 198 215 Digital Business Transformation before Disruption https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bahcuojs/article/view/204654 <p>Digital business is focused on operating business processes on digital systems or platforms. It comprises a few physical resources but it is focused on creativity to produce products or services which matches to customers’ demand. Furthermore, the digital business model have emerged and become the focal points of certain businesses. Thus, digital businesses could disrupt traditional businesses. The digital businesses have to focus on rapid emerging with agile business analysis and business planning.</p> ลั่นทม จอนจวบทรง ณธภร ธรรมบุญวริศ Copyright (c) 2019 Business Review Journal https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2019-12-23 2019-12-23 11 2 216 231 Innovation and Productivity Improvement in Thailand’s New Industries https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bahcuojs/article/view/173681 <p>This article is primarily intended to provide insights into the preparation of various aspects, especially to create the innovations as business strategy for the competitiveness of Thailand's manufacturing and service industries. Particularly, in the era of business disruptive world as present, all organizations need to develop their competencies in every dimension such as in Marketing, Building and Reshaping the New Organizational Culture, Production, Logistics, including Financial Management aimed at the survival, growth and sustainability of the continual improvement in business. The competitiveness must come from the effective and efficient operation of all sectors. At the present, what businesses really need is the combination of innovation, technology and creative idea. Those can create the differentiation to connect with productivity improvement and enhance the ability to meet the needs of market, enhance the customer satisfaction and the stakeholders of organization. Accordingly, those are the sustainable economic development base on creating value for industrial development of Thailand indeed.</p> ศักชัย อรุณรัศมีเรือง พิมสิริ ภู่ตระกูล รพี อุดมทรัพย์ รุ่งฤดี รัตนวิไล ศิริวุฒิ รุ่งเรือง สถาพร ปิ่นเจริญ Copyright (c) 2019 Business Review Journal https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2019-12-24 2019-12-24 11 2 232 246 Handbook of Qualitative Research Methods on Human Resource Management https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bahcuojs/article/view/231073 <p>หนังสือ “คู่มือการวิจัยเชิงคุณภาพในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Handbook of Qualitative<br>Research Methods on Human Resource Management)” มีบรรณาธิการคือ Keith Townsend, Rebecca<br>Loudoun, and David Lewin เป็นหนังสือที่เกี่ยวกับการวิจัยคุณภาพในพื้นที่ศึกษาเรื่องการบริหาร<br>ทรัพยากรมนุษย์ หนังสือเล่มนี้ประกอบด้วย 4 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 การออกแบบโครงการวิจัยเชิงคุณภาพ<br>(Designing Qualitative Projects) ส่วนที่ 2 นวัตกรรมในแหล่งข้อมูล(Innovations in Data Sources)<br>ส่วนที่ 3 นวัตกรรมในวิธีการเก็บข้อมูล (Innovations in Data Collection Methods) และส่วนที่ 4 นวัตกรรม<br>การวิเคราะห์ข้อมูล(Innovative Data Analysis) ในส่วนของบทที่ 1 เป็นบทบรรณาธิการโดยบรรณาธิการ<br>ทั้ง 3 ท่านได้เขียนบรรยายเกี่ยวกับวิธีวิจัยเชิงคุณภาพในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ซึ่งครอบคลุมเนื้อหา<br>โดยรวมของหนังสือเล่มนี้</p> พิจักษณ์ ภู่ตระกูล Copyright (c) 2019-12-24 2019-12-24 11 2 247 250