[1]
ไทยปรีชา ล. 2019. ศึกษาความสุขตามแนวพุทธปรัชญาเถรวาทของพยาบาล ในโรงพยาบาลสามพราน จังหวัดนครปฐม. พุทธมัคค์. 1, 1 (มี.ค. 2019), 12–16.