[1]
หริมเทพาธิป เ. 2016. บรรทัดฐานใหม่ของสังคมสารสนเทศเพื่อธรรมาภิบาล: The New Paradigm of the Information Society for Good Governance. พุทธมัคค์. 1, 1 (มิ.ย. 2016), 22–34.