[1]
กองกะมุด ส. 2016. เบญจศีลในปรัชญาพุทธศาสนากับบัญญัติ 10 ในปรัชญาคริสตศาสนา : การศึกษาเชิงวิเคราะห์. พุทธมัคค์. 1, 2 (มิ.ย. 2016), 25–32.