[1]
ชยางกูร ณ อยุธยา เ. 2016. ความพึงพอใจของนักศึกษาหลักสูตรนักบริหารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (นบ.ปภ.) รุ่นที่ 14 ที่มีต่อสื่อประชาสัมพันธ์ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย. พุทธมัคค์. 1, 2 (ธ.ค. 2016), 60–70.