[1]
ฐิตธมฺโม พ. 2017. การศึกษาเชิงวิเคราะห์หลักพุทธปรัชญาที่ปรากฏในอาทิตตปริยายสูตร. พุทธมัคค์. 2, 1 (มิ.ย. 2017), 22–27.