[1]
กมล พ. 2016. เปรียบเทียบการรับรู้ของจิตในพุทธปรัชญาเถรวาทกับเอ็ดมุนด์ ฮุสเซิร์ล. พุทธมัคค์. 2, 1 (มิ.ย. 2016), 53–61.