[1]
กฤดากร ณ อยุธยา ค. 2017. ศึกษาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยหลักพุทธปรัชญาเถรวาทในคัมภีร์วิสุทธิมรรค. พุทธมัคค์. 2, 2 (ธ.ค. 2017), 22–31.