[1]
วิจิตรฐะพันธุ์ ณ. 2018. ปรัชญาประเพณีของพระพุทธศาสนาที่มีอิทธิพลต่อสังคมไทย. พุทธมัคค์. 3, 1 (มิ.ย. 2018), 11–18.