[1]
สมจารี (หลวงกัน) พ. 2018. เยาวชนกับการบรรลุธรรมในมุมมองของพุทธปรัชญาเถรวาท. พุทธมัคค์. 3, 1 (มิ.ย. 2018), 40–50.