[1]
ราชรินทร์ ส. 2018. บทวิจารณ์หนังสือเรื่องแก่นเดิมของพุทธปรัชญา (เล่มที่หนึ่ง : มนุษย์) เขียนโดย ศาสตราจารย์ ดร.สมภาร พรมทา. พุทธมัคค์. 3, 1 (มิ.ย. 2018), 58–68.