[1]
พลปญฺโญ พ. 2018. ปัญหาและหลักการพัฒนาคุณภาพชีวิตในศตวรรษที่ 21. พุทธมัคค์. 3, 2 (ธ.ค. 2018), 25–35.