[1]
ชูศรี พ. 2019. การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้มีเมตตาโดยการคบคนดี. พุทธมัคค์. 4, 1 (พ.ค. 2019), 23–31.