[1]
สุชาติกุลวิทย์ อ. 2019. อิทธิพลของบิ๊กเดต้าต่อจริยศาสตร์และศีลธรรม. พุทธมัคค์. 4, 1 (พ.ค. 2019), 32–41.