[1]
วิสุทฺธิเมธี พ. และ มากมูลดี ส. 2019. สังคหวัตถุองค์ธรรมแห่งการสังคมสงเคราะห์. พุทธมัคค์. 4, 2 (ธ.ค. 2019), 10–19.