[1]
กิตติกาญจนโสภณ ธ., ทั่วจบ ส. และ ภูวคีรีวิวัฒน์ อ. 2019. ความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์การกับพฤติกรรมการปฏิบัติงานของครู ในอำเภอเมือง สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา เขต 1. พุทธมัคค์. 4, 2 (ธ.ค. 2019), 37–43.