[1]
อามาตมนตรี พ. และ ศรีนนท์ ม. 2019. ธรรมะเพื่อการพยาบาล : พุทธปรัชญาเชิงวิเคราะห์. พุทธมัคค์. 4, 2 (ธ.ค. 2019), 44–53.