[1]
สิริวโร พ., กิตฺติเมธี พ., เหล่าพิพัฒนา ไ. และ เฟื่องฟูลอย เ. 2020. การศึกษาวิเคราะห์อัตลักษณ์การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน จังหวัดแม่ฮ่องสอน. พุทธมัคค์. 5, 1 (มิ.ย. 2020), 1–14.