[1]
คมฺภีรปญฺโญ พ. 2020. ศึกษาเปรียบเทียบแนวคิดเรื่องธรรมชาติของตัณหาในพุทธปรัชญาเถรวาทและปรัชญาจารวาก. พุทธมัคค์. 5, 1 (มิ.ย. 2020), 44–53.