[1]
ปุญฺญพฑฺฒโน พ. และ โกละกะ ส. 2020. การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี. พุทธมัคค์. 5, 2 (ธ.ค. 2020), 35–50.