[1]
อุตฺตมธมฺโม พ. และ สงวนงาม พ. 2020. หลักธรรมเพื่อคุณภาพและความสำเร็จของงานวิจัย. พุทธมัคค์. 5, 2 (ธ.ค. 2020), 79–87.