[1]
แสงมะโน ส., ธีรวโร พ., ธรรมบุตร บ., ไทยมิตร แ. และ กุมพล พ. 2020. พระพุทธเจ้าชนะมารในปรัชญา 5 กระบวนทัศน์. พุทธมัคค์. 5, 2 (ธ.ค. 2020), 51–60.