[1]
หนูเพชร ว. 2020. ยุทธศาสตร์การพัฒนาพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุที่เป็นความดันโลหิตสูงในชุมชนเลียบคลองมอญ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร. พุทธมัคค์. 5, 2 (ธ.ค. 2020), 16–25.