[1]
ตั้งปฐมวงศ์ (ญาณปฺปโภ) พ. 2021. ปัจจัยด้านความมีวินัยและด้านความอดทนที่ส่งผลต่อแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ต่อการบรรพชาเป็นสามเณร ในกลุ่มสามเณรใหม่ ปี 2563 ของวัดโลกโมฬี อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่. พุทธมัคค์. 6, 1 (มิ.ย. 2021), 26–40.