[1]
สุรปญฺโญ (เอมพันธ์) พ. 2021. การประยุกต์หลักพุทธจริยธรรมเพื่อพัฒนาจริยธรรมทางการเมืองของผู้นำทางการเมืองในจังหวัดชัยภูมิ. พุทธมัคค์. 6, 2 (พ.ย. 2021), 52–63.