[1]
พันธุ์โพธิ์ จ. และ หาญชนะ ช. 2021. การนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติของประชาชน ในเขตเทศบาลตำบลบ้านโคก อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู. พุทธมัคค์. 6, 2 (พ.ย. 2021), 42–51.