[1]
กิตติกาญจนโสภณ ธ., วงศ์สรรค์ ว. และ รัญระนา เ. 2020. การพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาน่าน เขต 2: . พุทธมัคค์. 5, 2 (ธ.ค. 2020), 121–129.